Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 13 Svibanj 2019 07:49

Mistura o važnosti i koristi igranja odbojke na pijesku

Napisao 

Dean Mistura, viši fizikalni terapeut, ovaj tekst napisao je prije nekoliko godina na portalu burza.com.hr, a zanimljiv je i sada za objavu.

Dean Mistura viši je fizikalni terapeut, kinezioterapeut i kvalificirani kiropraktičar. Srednju medicinsku školu fizioterapeutskog smijera,kao i studij fizioterapije završio je u Rijeci, te je kroz praktične aspekte specijalizirao liječenje sportskih ozljeda, ortopedskih oboljenja i vertebropatija. Od 1996 vodi privatnu fizioterapijsku ambulantu, koja 2003. prerasta u Rekreacijsko rehabilitacijski centar Scipion.

 

U odbojci nema kontakta između igrača suparničkih ekipa, dakle nema faula, guranja, te drugih situacija u kojima je rizik ozljeđivanja vrlo velik, poput nogometa, košarke, rukometa i sličnih

kop u18 jarun11

Rijetke su pješčane plaže na Jadranu, ali je sve više umjetnih pješčanih terena za odbojku, ko­ja u ljetnim mjesecima, pored ku­panja i sunčanja, predstavlja dodatnu razonodu, uglavnom mladih ljudi. Sve su češći turniri u ovom sportu na koje dolaze u najvećem dijelu odbojkaši koji treniraju i natječu se bilo u domaćoj ligi ili nekoj od susjednih zemalja, dakle znalci od sporta i profesionalci u svom zvanju. 
 
S jedne strane, to nije loše, jer je takva igra vrlo atraktivna za gledatelje, potezi su zanimljivi, a kao i na svakoj drugoj utakmici, lako je naći svog favorita i za njega navijati, pa bilo da se radi o gradu iz kojeg dolazi ekipa ili osobnom poznanstvu. No, uz ovaj, odbojka na pijesku nosi i je­dan sasvim drugi aspekt, ne­do­voljno iskorišten u domaćoj tu­rističkoj ponudi. 
 
Odbojka sama po sebi ima dvije specifičnosti koje ju odvajaju od ostalih grupnih sportova. Prvi je taj da je ona sport s loptom, da­kle natjecanje samo po sebi, dok je drugi i važniji to da u njoj nema kontakta izme­đu igrača supa­rničkih ekipa, da­kle nema faula, guranja, te dru­gih situacija u kojima je rizik ozljeđivanja vrlo velik, poput no­gometa, košarke, ruko­meta i sličnih. Dodamo li tome i pijesak kao podlogu koja ublažava udarce stopala o podlogu, te eventualne padove, dobivamo tje­lesnu aktivnost koja je po svemu niskorizična, a vrlo efi­kasna u usporedbi sa nekim dru­gima zbog kompeticije, odnosno natjecanja, što unosi bi­tno promijenjeni voljni mo­ment za fizičkom aktivno­šću. Vratimo li se malo u našu stva­rnost i svakodnevicu, vidjeti ćemo da su novine pune hva­lo­spjeva o zdravstvenom turizmu, pogodnošću klime i znanju ko­je imaju ovdašnji stručnjaci na tom polju. Osim toga, to je grana turizma koja hotele puni tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnim mjesecima. 
 
No, zdravstveni je turizam danas bitno promijenio smjer i okrenuo se od jednog klasičnog lječilišnog ili banjskog turizma prema sadržajima koji će lije­čenje ujedno učiniti zanim­ljivim odmorom. A gdje je tu od­bojka?
 
 Kretanje u odbojkaškom terenu koje se u rekreativaca sa­stoji od nekoliko koraka naprijed-natrag i u stranu, te povremeni kontakt sa loptom, akti­vnost je koja snažno podra­žuje mišiće nogu, donjeg dijela leđa i ramenog obruča, te može predstavjati idealnu nadopunu u rehabilitaciji kod početnih art­roza kuka i koljena, kro­ničnih kri­žobolja, nekih reu­ma­to­loških bo­lesti u fazi mi­rovanja, te cijelom nizu drugih patoloških stanja. Na­ra­vno da u takvoj od­bojci neće biti sko­kova i atraktivnih sme­čeva, a prosjek godina starosti daleko će premašivati onaj u posto­jećim turnirima, no to i nije va­žno. Ono što je važno svakako je organizacija takve tjelovježbe uz kontrolu liječnika i fizioterapeuta, a sve kako bi se uključila draž natjecanja u fi­zičku akti­vnost s kojom misli­mo postići terapijski efekt. Vr­lo se sličan pristup primjenjuje u Fran­cuskoj i Španjolskoj, s tim da su tamo turniri odbojke na pijesku za starije postali ne samo rado igrani, već i rado gledani. Bla­godati liječenja kroz rekre­ativni sport već su neko vrijeme poznate i iskorištavaju se maksimalno. Pitanje je zašto to ne bi bilo moguće pokrenuti i u Hrvatskoj, bilo da se radi o organizaciji samog ce­n­tra za zdrav­stveni turizam, ili pak neke turističke agencije ili za­jednice u suradnji sa centrom, piše Mistura u tom tekstu u riječkoj Burzi.